تصمیم برای برداشتن بزرگترین موانع خیابان اصلی روستای برغمد