کشتی با چوخه محلی
  • مسابقات کشتی با چوخه محلی برغمد عید۹۴ - عکاس-امیررضا برغمدی-8390
  • مسابقات کشتی با چوخه محلی برغمد عید۹۴ - عکاس-امیررضا برغمدی-8381
  • مسابقات کشتی با چوخه محلی برغمد عید۹۴ - عکاس-امیررضا برغمدی-8372
  • مسابقات کشتی با چوخه محلی برغمد عید۹۴ - عکاس-امیررضا برغمدی-8300
  • جشنواره بازی‌های بومی و محلی برغمد عید۹۴ - عکاس-امیررضا برغمدی-8026